Autonovo

 A U T O P O Ž I Č O V Ň A

 

 

Všeobecné podmienky nájmu vozidiel:

 

• Nájom na deň sa rozumie 24 hodín od začiatku nájmu t.j. od prevzatia vozidla.

• Nájom vozidla zahŕňa havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie, cestnú daň, diaľničnú známku pre územie SR.

• Poistenie na území SR a geografickej Európy so spoluúčasťou 5% min. 167,- €.

• Cesty do zahraničia je možné uskutočňovať len na základe súhlasu prenajímateľa.

• V prípade poškodenia vozidla hradí nájomca spoluúčasť. Ak zo strany poisťovne bude krátené poistné plnenie z dôvodov, ktoré zapríčinil nájomca, hradí nájomca aj rozdiel medzi poistným plnením a výškou škody.

• Pristavenie vozidiel na určené miesto je možné po predchádzajúcej dohode s prenajímateľom za poplatok.

• Vozidlo je možné za príplatok vybaviť detskou sedačkou. Potrebné hlásiť vopred.

• Doklady predkladané nájomcom pri uzatvorení zmluvy o nájme - občiansky preukaz (pas), vodičský preukaz, firma plus živnostenský list alebo výpis z obchodného registra. Z dokladov si prenajímateľ urobí fotokópie.

• Pohonné hmoty hradí nájomca v plnom rozsahu.

• Za nadmerné znečistenie interiéru, za nadmerné opotrebenie vozidla alebo poškodenie vozidla jeho neodborným zaobchádzaním je prenajímateľ oprávnený účtovať predpokladané náklady na vrátenie do pôvodného stavu.

• Zálohu "depozit" hradí nájomca pri preberaní vozidla, jej výška je určená dohodou, spravidla vo výške predpokladaného nájmu, minimálne však vo výške 800,- €.

• Úhrada nájmu je spravidla hradená v hotovosti pri vrátení vozidla v dobe od 8,00 hod. do 18,00 hod. Platenie inou formou je možné po dohode s prenajímateľom.

• Stratu dokladov a kľúčov od vozidla hradí nájomca v plnom rozsahu.

• Prenajímateľ nezodpovedá za majetok nájomcu ponechaný v aute.

• Bezplatné zapožičanie vozidla na základe "garancie mobility" sa riadi osobitnými pravidlami.

 
 

Klienti servisu - 5% zľava na denný prenájom.

Stáli klienti požičovne - 10% zľava na denný prenájom.